Οδηγίες για συμμετοχή προς Συγγραφείς

Γενικές οδηγίες

 • Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή στο ακόλουθο e-mail: aemth.mail@gmail.com.
 • Τα κείμενα θα είναι γραμμένα σε Wordμε γραμματοσειρά Times New Roman 12 και διάστιχο 1,5. Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται ολογράφως.
 • Η έκταση κάθε κειμένου δεν θα πρέπει να ξεπερνά συνολικά τις 10 σελίδες.
 • Στο τέλος του κειμένου θα δηλώνονται μόνο η πόλη και ο νυν φορέας των συγγραφέων (π.χ. Θεσσαλονίκη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει φορέας, τότε θα αναφέρεται στη θέση του η ιδιότητα των συγγραφέων (π.χ. Θεσσαλονίκη, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων).
 • Το κείμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από αγγλική περίληψη, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 300 λέξεις. Η περίληψη θα περιλαμβάνει απαραιτήτως τον τίτλο της εργασίας στα αγγλικά, καθώς και τα ονόματα των συγγραφέων ολογράφως στα αγγλικά.
 • Το εποπτικό υλικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) φωτογραφίες, σχέδια, γραφήματα ή κ.ά. Οι εικόνες θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο, τύπου tiff ή jpg, και σε ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi.
 • Στο τέλος της εργασίας παρακαλείστε να δηλώσετε τη θέση (ή τις θέσεις), στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες/εργασίες που περιγράφονται στην εργασία σας, προκειμένου να δηλωθεί στον συγκεντρωτικό χάρτη του τόμου.
 • Στις υποσημειώσεις οι παραπομπές στη βιβλιογραφία θα είναι συντομογραφημένες. Η βιβλιογραφία, η οποία θα περιλαμβάνει μόνο την ανάλυση των συντομογραφιών, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτικά στο τέλος του κειμένου που θα παραδοθεί, σε αλφαβητική σειρά. Θα πρέπει να γράφονται ξεχωριστά η ελληνόγλωσση και η ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Οι πολλαπλές παραπομπές στις υποσημειώσεις να παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης και να διαχωρίζονται με τελεία (π.χ. Μυλωνάς 1975. Mountjoy 1981, 73. Dakoronia 2006, 483-504.). Δεν συντομογραφούνται οι παραπομπές στα Χρονικά του ΑΔ (π.χ. Α. Χρυσοστόμου, ΑΔ 62, 2007, Χρονικά Β2, 932-933.).

Γενικές τυπογραφικές οδηγίες

 • Εάν για κάποιον συγγραφέα υπάρχουν περισσότερες της μίας δημοσιεύσεις στο ίδιο έτος, θα πρέπει οι παραπομπές να γίνονται με τα γράμματα α,β,γ, κ.λπ. (π.χ. 2010α, 2010β, 2010γ).
 • Συντομογραφίες (ενδεικτικές):
  αρ.= αριθμός
  εικ.= εικόνα
  σχ.= σχέδιο
  πίν.= πίνακας
  σημ.= σημείωση
  σελ.= σελίδα/σελίδες
  αι.= αιώνας
  χιλ.= χιλιετία
  τ.= τόμος
  π.Χ.
  πρβλ.
  βλ.
  κ.ε.
  κ.λπ.
  κ.ά.
  ό.π.

Σύνταξη βιβλιογραφίας

 • Για τα περιοδικά θα χρησιμοποιηθούν οι συντομογραφίες, όπως δηλώνονται στο American Journal of Archaeology (https://www.ajaonline.org/submissions/abbreviations), με εξαίρεση τα ακόλουθα ελληνικά περιοδικά, τα οποία θα αναγράφονται ως εξής:
  ΑΔ= Αρχαιολογικόν Δελτίον (αντί: ArchDelt)
  ΑΕ= Αρχαιολογική Εφημερίς (αντί: ArchEph)
  Έργον = Το έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας (αντί: Ergon)
  ΠΑΕ= Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας (αντί: Prakt)
  ΑΕΜΘ = Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ για τη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Μονογραφία:

 • Τσακάλου-Τζαναβάρη 2002: Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, Πήλινα ειδώλια από τη Βέροια. Ταφικά σύνολα της ελληνιστικής εποχής, Αθήνα. (1 όνομα)
 • Burn & Higgins 2001: Burn & R. Higgins, Catalogue of Greek Terracottas in the British Museum, τ. III, London. (2 ονόματα)
 • Brewer, Clark & Phillips 2001: Brewer, T. Clark & A. Phillips (επιμ.), Dogs in Antiquity. Anubis to Cerberus. The Origins of the Domestic Dog, Warminster. (3 ονόματα)

Μονογραφία σε σειρά:

 • Baumbach 2004:D. Baumbach, The Significance of Votive Offerings in Selected Hera Sanctuaries in the Peloponnese, Ionia and Western Greece, BAR-IS 1249.

Άρθρο σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό:

 • Μποσνάκης 2003-2009: Δ. Μποσνάκης, «Επιτύμβια ανάγλυφη στήλη με παράσταση θηλάζουσας από την Κάλυμνο», ΑΔ 58-64, Μελέτες Α’ , 377-390.
 • Bevan 1988: Bevan, “Ancient Deities and Tortoise-Representations in Sanctuaries”, BSA 83, 1-6.

Άρθρο σε συλλογικό τόμο με επιμελητή/ές (σειρές, πρακτικά συνεδρίων, χαριστήρια, κατάλογοι εκθέσεων κ.λπ.):

 • Brinkmann 2007: V. Brinkmann, «Ο πρίγκιπας και η θεά. Τα χρώματα των αετωματικών γλυπτών του ναού της Αφαίας», στο V. Brinkmann, Ν. Καλτσάς & R. Wünsche (επιμ.), Πολύχρωμοι θεοί. Χρώματα στα αρχαία γλυπτά, Αθήνα, 63-89.
 • Τζαναβάρη 2014: Κ. Τζαναβάρη, «Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του κιβωτιόσχημου τάφου Ι του Δερβενίου στην αρχαία Λητή: πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση», ΑΕΜΘ 28, 489-500.
 • Δρούγου 2011: Σ. Δρούγου, «“Εν Αφροδίτης σχήματι”. Πήλινη γυναικεία κεφαλή της μητρός των Θεών από το Μητρώον των Αιγών», στο Σ. Πινγιάτογλου & Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου (επιμ.), Nάματα. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτριο Παντερμαλή, Θεσσαλονίκη, 325-333.
 • Beck κ. 2008:W. Beck, E. Stout, K.C. Lee, A.A. Chase & N. De Rosa, “Analysis of Organic Remains in the Fabric of Minoan and Mycenaean Pottery Sherds by Gas Chromatography-Mass Spectrometry”, στο Tzedakis κ.ά. 2008, 12-47.
 • Dasen 2011: Dasen, “De la Grèce à Rome: des jouets pour grandir?”, στο D. Charles & B. Girveau (επιμ.), Des jouets et des hommes, Κατάλογος έκθεσης, Paris, Grand Palais, Galeries Nationales, 14.09.2011-23.01.2012, Helsinki, Helsinki Αrt Μuseum, 21.02-20.05.2012, Paris, 53-59.
 • Ελληνικός Πολιτισμός 1993: Ελληνικός Πολιτισμός. Μακεδονία. Το Βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κατάλογος έκθεσης, Marché Bonsecours, Μοντρεάλ, 7 Μαΐου – 19 Σεπτεμβρίου 1993, Αθήνα.

Άρθρο – μελέτη σε ηλεκτρονικό περιοδικό ή στο διαδίκτυο (σε παρένθεση η ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης):

 • Karoglou 2016: Karoglou, “The Collection of Greek Terracotta Figurines at the Metropolitan Museum of Arts, Les Carnets de l’Acost 14, http://acost.revues.org/798 (13/3/2018).
 • Μανακίδου 2010: Ε. Μανακίδου, «Η αρχαία Χαλάστρα και η περιοχή της», στο Ε. Γαβρά (επιστημ. υπεύθ.), Διερεύνηση, ανάδειξη και προβολή του ιστορικού, πολιτιστικού και οικιστικού αποθέματος του Δήμου Χαλάστρας (ερευνητικό πρόγραμμα 1195, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 2010) https://www.academia.edu/4300055/Archaia_Chalastra_Research_Program_University_of_Western_Macedonia_2010 (07.12.2016).

Βιβλίο μεταφρασμένο:

 • Simon 1996: Ε. Simon, Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, μετάφραση Σ. Πινγιάτογλου, Θεσσαλονίκη.

Υπό έκδοση άρθρο/βιβλίο        

 • Hatzopoulos & Stefani (υπό έκδοση): B. Hatzopoulos & Ε. Stefani, New Discoveries from the Sanctuary of the Mother of Gods Autochthonous at Leukopetra (Macedonia), Athens.

Διδακτορική Διατριβή/ Μεταπτυχιακή Εργασία

 • Cronkite 1997:-M. Cronkite, The Sanctuary of Demeter at Mytilene: A Diachronic and Contextual Study (αδημ. διδακτορική διατριβή), University of London.
 • Φίλης 2011: Κ. Φίλης, Εμπορικοί αμφορείς από την Άκανθο και το τοπικό εργαστήριο (αδημ. διδακτορική διατριβή), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Κακαμανούδης 2012: Α. Κακαμανούδης, Τεχνικές ζωγραφικής στην αρχαία Ελλάδα (αδημ. μεταπτυχιακή εργασία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.